Forvaltningsrevisjon

 

Forvaltningsrevisjon

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. En forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

 

Formålet i forvaltningsrevisjonsprosjekter kan blant annet være å vurdere ressursbruk på ulike oppgaver/områder, kontrollere at regelverk blir etterlevd, kartlegging og vurdering av rutiner/praksis, oppfølging av politiske vedtak, vurdere gjennomføring av og måloppnåelse i prosjekter.

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Minst én gang i valgperioden skal kontroll-utvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Plan for for-valtningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksom-heter. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjekter fra fylkesrevisjonen.

 

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg