Regnskapsrevisjon

 

Regnskapsrevisjon

 

Regnskapsrevisjonen er hjemlet i kommunelovens § 78, samt i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 2.

 

Revisjonsområdet dreier seg om å bekrefte for fylkespolitikerne at det regnskapet som avlegges av administrasjonen ikke er beheftet med vesentlige feil og / eller mangler. De risikovurderingene og handlingene som foretas gjennom året og i avsluttende fase, vil være grunnlaget for beretningen til fylkespolitikerne.

 

Beretningen skal svare på om "(1) årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk, (2) om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett, (3) om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter, og (4) om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger."

 

Vi forholder oss til de fastsatte standardene, som NKRF gjennom regnskapskomiteen har sluttet seg til. Alle de standarder som er gjeldende for god revisjonsskikk i det private næringslivet, gjelder også i det kommunale- og fylkeskommunale revisjonslivet, med de tilleggene som er laget for det offentlige.

 

Mislighetsrevisjon har kommet i fokus den siste tiden, på grunn av de mange skandalene både i det offentlige så vel som i det private. Dette betyr at revisor i sin planlegging må vurdere risikoen for at regnskapet inneholder misligheter, og gjennomføre handlinger på området ut i fra risikofastsettelsen.

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg