Selskapskontroll

 

Selskapskontroll

 

Kommunene og fylkeskommunene pålegges å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er heleid av kommuner/fylkeskommuner, jf. kommuneloven §§ 77,5 og 80. Det gjelder interkommunale selskaper og aksjeselskaper der eier(ene) er en eller flere kommune(r)/ fylkeskommune(r). Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget.

 

Formålet med selskapskontroller fremkommer av §14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Ifølge bestemmelsen skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

 

Dersom kontrollutvalget bestemmer det, kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper som omfattes av bestemmelsene om selskapskontroll.

 

Aktuelle problemstillinger som besvares i en selskapskontroll kan blant annet være:

 

  • Hvilken intensjon har fylkeskommunen med sitt eierskap? (politiske vedtak /

eierstrategi)

 

  • Utøver generalforsamlingen sin myndighet i henhold til lover og regler?

 

  • Blir beslutninger vedtatt av rett organ i selskapet og i fylkeskommunen?

 

  • Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet?

 

  • Er fylkeskommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt?

 

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg